Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO - www.budohit.pl

INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Budohit.pl na rzecz Konsumentów oraz warunki ich świadczenia (w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym), warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
2. Budohit.pl świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
3. Regulamin w niniejszym brzmieniu ma zastosowanie dla Zamówień złożonych od dnia 22 grudnia 2014 roku.

SŁOWNIK

4. Dla celów Regulaminu przyjmuje się następujące rozumienie wskazanych w jego treści pojęć:

4.1.            Awaria – wszelkie okoliczności uniemożliwiające Użytkownikowi trwałe lub czasowe korzystanie ze Sklepu z przyczyn w nim leżących, za wyjątkiem przypadków, gdy zawieszenie lub przerwa w świadczeniu działalności Sklepu związana jest z konserwacją, naprawą, modyfikacją Sklepu lub innymi okolicznościami określonymi w Regulaminie,

4.2.            Dane Osobowe – dane osobowe Użytkowników w rozumieniu Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

4.3.            Hasło – ciąg znaków (cyfr i liter) służących zabezpieczeniu dostępu do Konta,

4.4.            Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. 2014 r. poz. 121 z póz. zm.),

4.5.            Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o którym mowa w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007, nr 171, poz. 1206 z póz. zm.)

4.6.            Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22Kodeksu cywilnego),

4.7.            Konto – przestrzeń dyskowa w Sklepie wraz z narzędziami internetowymi, pozwalającymi na korzystanie ze Sklepu przez Użytkownika w sposób określony w Regulaminie,

4.8.            Koszyk – lista Towarów, co do których Użytkownik złożył Zamówienie,

4.9.            Login - nazwa Użytkownika w Sklepie służąca logowaniu do Konta,

4.10.        Polityka prywatności – zasady ochrony prywatności Użytkowników,

4.11.        Prawo autorskie – Ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

4.12.        Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, obowiązujący osoby dokonujące czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

4.13.        Rejestracja – procedura zakładania Konta,

4.14.        Budohit Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-203) przy ul. Ak. Roździeńskiego 188A, NIP: 6342882868, REGON: 366170483, KRS: 0000653829

4.15.        Sklep – serwis internowany należący do Budohit.pl dostępny pod adresem http://www.budohit.pl/,

4.16.        Stały klient – Użytkownik, któremu Budohit.pl przyznał status Stałego klienta,

4.17.        Towary – rzeczy, które można nabyć w Sklepie,

4.18.        Usługa – usługi świadczone przez Budohit.pl na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w szczególności polegające na możliwości założenia Konta w Sklepie, zawierania umów sprzedaży Towarów za pośrednictwem Sklepu, itp.,

4.19.        Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182 tj.),

4.20.        Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 z póz zm.)

4.21.        Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013 r. poz. 1422 tj.),

4.22.        Użytkownik – osoba fizyczna będąca Konsumentem korzystająca ze Sklepu,

4.23.        Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

5. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Sklepu:

5.1.   dostęp do Internetu,

5.2.   poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x. i wyższych, Chrome,

5.3.   rozdzielczość ekranu minimum 1024x768,

5.4.   urządzenie Użytkownika musi mieć włączoną opcję akceptacji „cookies”, aktywny interpretator JavaScript oraz zainstalowany flash plug-in.

6. Budohit.pl zastrzega, że używanie oprogramowania mającego wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek, o których jest mowa w pkt. 4 powyżej, może również wpływać na poprawne wyświetlania stron internetowych Sklepu. Aby uzyskać pełną funkcjonalność Sklepu, należy wyłączyć wszelkie oprogramowanie mogącą na funkcjonalność Sklepu wpłynąć.

7. Korzystnie ze Sklepu może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania na sprzęcie komputerowym Użytkownika.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

8.      Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania ze Sklepu.

9.      Nie jest możliwe korzystanie z Usług za pośrednictwem strony www.Budohit.pl w sposób anonimowy.

10.  W celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Sklepu, Użytkownik powinien dokonać rejestracji Konta.

11.  Aby dokonać rejestracji Konta, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, w którym obligatoryjnie należy podać następujące dane: adres swojej poczty elektronicznej, hasło, adres zamieszkania, numer telefonu, imię i nazwisko. Pola, w których należy określić powyższe dane, oznaczone są symbolem „*”. Brak uzupełnienia lub odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia zarejestrowanie Konta.

12.  Dostęp do Konta zabezpieczony jest Hasłem stworzonym przez Użytkownika. Hasło powinno składać się z od 4 do 32 znaków.

13.  Użytkownik jest zobowiązany do zachowania poufności swojego Hasła.

14.  Użytkownik, aby dokonać rejestracji Konta powinien złożyć oświadczenie o następującej treści, zaznaczając odpowiednie pole „check box”:

14.1.        „Zapoznałem się i akceptuję Regulamin i Politykę prywatności sklepu budohit.pl”.

14.2.        „Oświadczam, że podane przeze mnie dane są prawdziwe oraz wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych tylko w celach realizacji i pełnej obsługi zamówień przez Budohit.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r. poz. 1182 tj.). Budohit.pl informuje, że zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania lub usunięcia.”

15.  Użytkownik nie jest zobowiązany do akceptacji pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta.

16.  Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj się”, na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta jest wysyłana przez Budohit.pl wiadomość zawierająca zawiadomienie o utworzeniu Konta przez osobę posługującą się podanym adresem poczty elektronicznej.

17.  Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.

18.  Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta osobom trzecim.

19.  W przypadku zmiany swoich danych Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznej aktualizacji danych podanych podczas Rejestracji.

20.  W przypadku, gdy Rejestracja Konta następuje w trakcie procesu zakupowego, Klient będzie zobowiązany do podania danych, o których mowa w pkt. 10 Regulaminu.

21.  W ramach Konta Użytkownik może w szczególności składać Zamówienia, zapoznawać się z informacjami przygotowanymi przez Budohit.pl w zakresie Towarów, posiadać dostęp do faktur dotyczących zakupów dokonanych w Budohit.pl, sprawdzać status swoich Zamówień oraz dokonanych zakupów Towarów.

22.  Zakazane jest przesyłanie przez Użytkownika do Sklepu treści o charakterze bezprawnym.

23.  Świadcząc określone w Regulaminie usługi drogą elektroniczną Budohit.pl stosuje przepisy obowiązującego powszechnie prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta. Budohit.pl nie jest członkiem żadnej organizacji zrzeszającej przedsiębiorców i nie jest związana Kodeksami dobrych praktyk uchwalanymi przez te organizację.

ZAWIERANIE UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

24.  Informacje przedstawione przez Budohit.pl w Sklepie dotyczące Towaru (w tym określenie jego ceny oraz ilości) stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego).

25.  Ceny Towarów oferowanych przez Budohit.pl wyrażone są w polskiej walucie w kwocie brutto (zawierają podatek VAT).

26.  Umowa sprzedaży Towarów zawarta za pośrednictwem Sklepu jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.

27.  Użytkownik składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru przez Budohit.pl dokonując Zamówienia.

28.  Warunkiem złożenia Zamówienia jest prawidłowe i kompletne wypełnienie formularza zamówienia poprzez:

28.1.   dokonanie wyboru rodzaju, ilości Towaru, poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka” na stronie internetowej Sklepu,

28.2.   dokonanie wyboru sposobu dostawy,

28.3.   sposobu płatności, podanie miejsca dostarczenia Towarów, poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku w Sklepie,

28.4.   podanie Danych Osobowych oznaczonych symbolem „*” jako obowiązkowe,

28.5.   zaznaczenie pola typu „check-box” potwierdzającego zapoznanie się i akceptację Regulaminu oraz Polityki prywatności (w przypadku, gdy Użytkownik nie posiada Konta), a także oświadczenia o przyjęciu do wiadomości, że złożenie Zamówienia pociąga ze sobą obowiązek zapłaty.

28.6.   zapoznanie się z ostatecznym brzmieniem treści Zamówienia składanego przez Użytkownika, wyświetlanej na stronie Sklepu po dokonaniu czynności określonych w pkt. 26.1.-26.5. Regulaminu oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”.

28.7.   potwierdzenie woli złożenia oferty przez Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

29.  Do chwili kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na etapie „Podsumowania zamówienia”, Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór w zakresie pkt. 26 Regulaminu poprzez odznaczenie wcześniej zaznaczonej opcji wyboru lub przerwać proces zakupu towaru i zrezygnować z zakupu towaru.

30.  Kliknięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oznacza potwierdzenie prawidłowości danych osobowych Użytkownika Konta, z którego składane jest zamówienie.

31.  Po kliknięciu przez Klienta na przycisk „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” do Klienta jest wysyłana wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej z linkiem do szczegółów zamówienia.

32.  Ceny w Sklepie są podawane w polskich złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Ceny towarów prezentowane w Sklepie nie zawierają ceny transportu towarów do miejsca wskazanego przez Użytkownika. Koszt transportu uzależniony jest od wybranej przez Użytkownika opcji dostawy towaru wskazanej w formularzu zamówienia.

33.  Cena Towaru prezentowana w Sklepie przed dodaniem towaru do Koszyka ma jedynie charakter zaproszenia do rozpoczęcia negocjacji i może się różnić od ceny tego Towaru po dodaniu towaru do Koszyka. Wpływ na różnicę w cenie mają każdorazowo następujące okoliczności: ilość towaru, wartość zamówienia, sposób dostawy, sposób płatności. Budohit.pl dla Stałych klientów może w czasie negocjacji ustalić inne ceny.

34.  Pełna wartość zamówienia obejmująca cenę zamawianych Towarów, z uwzględnieniem ich ilości, sposobu dostawy oraz sposobu płatności i jest wyszczególniona na stronie Sklepu oznaczonej jako „Podsumowanie zamówienia”.

35.  Budohit.pl umożliwia następujące sposoby zapłaty ceny za zakupiony towar:

35.1.   przelewem na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zamówienia przesłanym za pośrednictwem poczty elektronicznej,

35.2.   płatność gotówką kurierowi przy odbiorze (pobranie),

36.  Potwierdzenie, utrwalenie, udostępnienie oraz zabezpieczenie istotnych postanowień umowy następuje przez dołączenie do dostarczonego Towaru w formie pisemnej: potwierdzenia zakupu, pouczenia o odstąpieniu od umowy, formularza odstąpienia od umowy oraz Regulaminu.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY TOWARU

37.  Użytkownik może odstąpić od umowy sprzedaży towaru zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego bez podawania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.

38.  Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży należy skierować na piśmie na adres: Budohit.pl Dariusz Tytoń , ul. Al. Roździeńskiego 188A , 40-203 Katowice.

39.  Do złożenia oświadczenia w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży służy wzór formularza odstąpienia od umowy, dostępny na stronie www.budohit.pl oraz dołączany w formie pisemnej każdorazowo do dostarczonego Towaru.

40.  Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 38 wystarczy wysłanie do Budohit.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

41.  Budohit.pl poinformuje użytkownika o fakcie odbioru oświadczenia o odstąpieniu od umowy niezwłocznie po jego otrzymaniu na adres poczty elektronicznej udostępniony Budohit.pl.

42.  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

43.  Budohit.pl jest zobowiązany do zwrotu świadczenia wszystkich płatności dokonanych przez Użytkownika, w tym kosztów dostarczenia rzeczy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy. Budohit.pl może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych płatności do chwili otrzymania Towaru, chyba że Użytkownik skorzysta z usługi, o której mowa w pkt 48 Regulaminu, pod warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza.

44.  Poniesione przez Użytkownika koszty dostarczenia rzeczy podlegają zwrotowi wyłącznie do kwoty najtańszego, zwykłego sposobu dostarczenia Towaru będącego przedmiotem Zamówienia oferowanego przez Budohit.pl.

45.  Towar powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem utraty wartości związanej z korzystaniem z Towaru w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W pozostałym zakresie za zmniejszenie wartości Towaru odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

46.  Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Użytkownik, chyba że skorzysta z usługi, o której mowa w pkt 48 Regulaminu pod warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza.

47.  Do zawarcia i jednocześnie wykonania umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na zamówieniu kuriera po odbiór zwracanego Towaru lub opakowania, dochodzi z chwilą wypełnienia przez Użytkownika wszystkich wymaganych pól w elektronicznym formularzu zwrotu i kliknięciu na przycisku „Wyślij”. Elektroniczny formularz zwrotu jest dostępny po zalogowaniu się do Konta, w zakładce Reklamacje/zwroty po kliknięciu na przycisk „Utwórz zwrot”. Użytkownik wypełniając elektroniczny formularz zwrotu musi uzupełnić wszystkie pola oznaczone „*” Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia zamówienie kuriera za pośrednictwem ww. formularza. Symbolem „*” oznaczone są jedynie dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, polegającego na zamówieniu kuriera po odbiór Towaru lub opakowania.

48.  Warunkiem wysłania kuriera po odbiór zwracanego Towaru, w razie odstąpienia Użytkownika od umowy, jest weryfikacja przez Budohit.pl otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

GWARANCJA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU KONSUMPCYJNEGO Z UMOWĄ

49.  Budohit.pl nie udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Towary.

50.  Gwarancji mogą w danym przypadku udzielić producenci Towarów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski.

51.  Użytkownik uprawnienia z tytułu gwarancji może wykonywać zgodnie z warunkami producenta Towaru.

52.  Udzielenie gwarancji przez producenta Towaru nie pozbawia Użytkownika prawa do dochodzenia wobec Budohit.pl roszczeń z tytułu rękojmi.

53.  W przypadku powstania wad fizycznych i prawnych Towaru objętych rękojmią zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oświadczenia o skorzystaniu z rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru można składać w sposób zapewniający dojście do Budohit.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: budohit@budohit.pl lub w formie pisemnej na adres: Budohit Sp. z o.o., ul. Al. Roździeńskiego 188A, 40-203 Katowice.

54.  Użytkownik powinien wykazać fakt dokonania zakupu Towaru, co do którego wykonuje uprawnienia z rękojmi za wady fizyczny lub prawne, od Budohit.pl.

55.  W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru, może on żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, albo wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady rzeczy.

56.  Zgłoszenie żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy nie jest możliwe, jeżeli Budohit.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności wymieni Towar obarczony wadą na rzecz wolną od wad albo wadę usunie. Użytkownikowi przysługuje prawo wyboru czy chce by wada została usunięta czy też by Towar został wymieniony na wolny od wad zamiast sposobu usunięcia wady proponowanego przez Budohit.pl, z wyłączeniem sytuacji, gdy sposób proponowany przez Użytkownika jest niemożliwy do spełnienia lub wiąże się z nadmiernymi kosztami względem sposobu usunięcia wady pierwotnie zaproponowanego przez Budohit.pl.

57.  Budohit.pl może odmówić żądaniu Użytkownika o wymianę rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wad rzeczy jeżeli sposób wybrany przez Użytkownika nie jest możliwy do wykonania albo w porównaniu z drugim sposobem usunięcia wad wiąże się z nadmiernymi kosztami po stronie Budohit.pl.

58.  Jeżeli Budohit.pl, otrzymał od Użytkownika żądanie wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady albo żądanie obniżenia ceny, określające kwotę o jaką cena ma zostać obniżona i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

59.  Użytkownik nie może odstąpić od umowy, gdy wada Towaru jest nieistotna.

60.  Miejscem zwrotu towaru co do którego wykonywane są uprawnienia z tytułu rękojmi jest adres: Budohit Sp. z o.o., ul. Al. Roździeńskiego 188A, 40-203 Katowice.

61.  Koszty zwrotu Towaru, w szczególności koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, a także koszty robocizny i ponownego zamontowania rzeczy ponosi Budohit.pl.

62.  Użytkownik wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi wymagające zwrotu Towaru do Budohit.pl może dokonać tego bez ponoszenia kosztów poprzez skorzystanie z elektronicznego formularza zwrotu, dostępnego po zalogowaniu się do Konta, w zakładce Reklamacje/zwroty po kliknięciu na przycisk „Utwórz zwrot”. Użytkownik wypełniając elektroniczny formularz zwrotu musi uzupełnić wszystkie pola oznaczone „*” Odmowa uzupełnienia pola oznaczonego „*” uniemożliwia zamówienie kuriera za pośrednictwem ww. formularza. Symbolem „*” oznaczone są jedynie dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, polegającego na zamówieniu kuriera po odbiór Towaru. Do zawarcia usługi obejmującej wysłanie kuriera po odbiór Towaru następuje poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól w formularzu oraz kliknięcie przycisku „Wyślij”.

AWARIE

63.  Budohit.pl zobowiązuje się do dokładania starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu, a w przypadku wystąpienia Awarii, ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

64.  W przypadku wystąpienia planowanych przerw technicznych Użytkownicy zostaną o tym poinformowani, co najmniej z kilkugodzinnym wyprzedzeniem na stronie internetowej Sklepu.

DANE OSOBOWE

65.  Budohit.pl zobowiązuje się do ochrony Danych Osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

66.  Użytkownik podczas Rejestracji może oświadczyć, że:

66.1. wyraża nieograniczoną w czasie zgodę na przetwarzanie przez Budohit.pl danych osobowych, które zostały udostępnione w czasie procesu rejestracji Konta lub później w czasie aktualizacji danych tam zawartych,

66.2. wyraża zgodę na przekazanie przez Budohit.pl danych podanych podczas rejestracji osobom trzecim, których siedziba (miejsce zamieszkania) znajduje się na terenie Unii Europejskiej celem wykorzystania ich w komunikacji marketingowej.

67.  Użytkownik ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

68.  Przekazanie przez Użytkownika jego Danych Osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonywania Usługi przez Budohit.pl.

69.  Administratorem danych osobowych jest Budohit.pl.

70.  Użytkownik zgadza się na przetwarzanie Danych Osobowych pomimo zaprzestania korzystania z Usług.

71.  Użytkownik oświadcza, iż przekazane przez niego Dane Osobowe są prawdziwe i aktualne.

72.  Budohit.pl przetwarza dane osobowe podane przez Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności.

REKLAMACJA

73.  Klient ma prawo składać reklamacje, których przedmiotem może być jakość świadczonych Usług lub ich świadczenie niezgodnie z warunkami i zasadami określonym w Regulaminie.

74.  Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w sposób zapewniający dojście oświadczenia woli Klienta w sprawie reklamacji do Budohit.pl, tzn. drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.Budohit.pl, na koncie Klienta w zakładce Reklamacja/zwroty lub w stopce na stronie głównej Sklepu w zakładce Reklamacje lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: budohit@budohit.pl lub w formie pisemnej na adres: Budohit Sp. z o.o., ul. Al. Roździeńskiego 188A, 40-203 Katowice.

75.  Budohit.pl ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji.

76.  Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: - dane Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej) - uzasadnienie reklamacji.

77.  Budohit.pl dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie później niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

78.  Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 14 dni od wystąpienia przyczyny jej zgłoszenia.

                                         INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU

79.  Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie.

80.  Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego
samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.

81.  Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego.

82.  Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400
m2, są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego
sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza
25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

83.  Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy.

  1. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do
    nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego
    sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  2. Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania.
    Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej
    lub tablicy ogłoszeń urzędu miasta, a także na w http://www.mpgk.com.pl/

GMINNE PUNKTY ZBIERANIA ODPADÓW W KATOWICACH:
– ul. Milowicka 7a – tel. 32 35 87 671
– ul. Obroki 140 – tel. 32 35 87 600
– ul. Bankowa 10 – tel. 32 25 97 362
– ul. Zaopusta 70 – tel. 668 654 659

 

84.  Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym.

85.  Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany
do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.


Zebrany w ten sposób sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie w pierwszej
kolejności zostaną usunięte z niego składniki niebezpieczne. Pozostałe elementy zostaną poddane
procesom odzysku i recyklingu. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane
symbolem przekreślonego kosza:

 

Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie,
opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie
wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami.
Obowiązkiem użytkownika jest
przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego
jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został
wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.
Nie wolno wyrzucać zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami!
Grożą za to kary pieniężne.
Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym
negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
Jednocześnie oszczędzamy naturalne zasoby naszej Ziemi wykorzystując powtórnie
surowce uzyskane z przetwarzania sprzętu

ROZWIĄZANIE UMOWY

86.  Użytkownik może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie korzystania z Konta w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia woli w sposób zapewniający dojście tego oświadczenia do Budohit.pl poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres: budohit@budohit.pl lub w formie pisemnej na adres: Budohit Sp. z o.o., ul. Al. Roździeńskiego 188A, 40-203 Katowice.

87.  Budohit.pl może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług w przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu jak również w przypadku nie wyrażenia przez Użytkownika zgody na zmiany w treści Polityki prywatności. Okres wypowiedzenia wynosi 14 dni. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie przesłane w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w czasie Rejestracji Konta.

88.  Złożenie skutecznego oświadczenia, o którym mowa w pkt. 73 lub 74 Regulaminu, nie wpływa na obowiązki wynikające z innych umów zawartych za pośrednictwem Sklepu.

89.  Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Budohit.pl, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować Konta bez uprzedniej zgody Budohit.pl.

PRAWA AUTORSKIE

90.  Budohit.pl oświadcza, że serwis internetowy Sklepu jest utworem w rozumieniu Prawa Autorskiego.

PRAWO WŁAŚCIWE

91.  Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Budohit.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez Budohit.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

92.  Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Budohit.pl strony stosunku prawnego będą starały się rozwiązać polubownie, a w razie niemożliwości dojścia do porozumienia będą one rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Budohit.pl nie wyraża zgody na inne niż wskazane wyżej pozasądowe rozstrzyganie sporów z Użytkownikami.

KOMENTARZE I OPINIE UŻYTKOWNIKÓW

93.  Budohit.pl  udostępnia swoim użytkownikom możliwość bezpłatnego uczestniczenia w  dodawaniu komentarzy i opinii w celu wymiany informacji.

94.  Dostęp do wypowiedzi posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.

95.  Użytkownik Budohit.pl  publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Budohit.pl  nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników.

96.  Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników komentarzy i opinii sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszających prawa i dobre imię innych osób i instytucji, czy też propagujących przemoc, w tym treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady netykiety. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez uczestników przekazów reklamowych.

97.  Budohit.pl  zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt. 86. niniejszego regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia regulaminu.

98.  Użytkownik Budohit.pl zamieszczający komentarze i opinie o których mowa w pkt. 90, może ponieść za ich treść odpowiedzialność karną lub cywilną. Budohit.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników Forum oraz adresów IP z jakich nastąpiło połączenie z serwerem portalu innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, którego dane dotyczą. Na wyraźne pisemne żądanie Budohit.pl może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane osób publikujących opinie i komentarze, sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

99.  Użytkownik dodając komentarz i opinię tym samym wyraża zgodę na umieszczenie komentarzy i opinii lub jej fragmentów w innych publikacjach portalu.

100.  Budohit.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia możliwości dodawania komentarzy i opinii bez podawania przyczyn takiego działania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

101.  Budohit.pl powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika na etapie rejestracji Konta.

102.  Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.

103.  Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść czynności prawnych dokonanych przez Budohit.pl z Użytkownikiem za pośrednictwem Sklepu do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.

104.  Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane przez właściwy organ za sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

105.Treść Regulaminu oraz jego archiwalnych wersji w formie cyfrowej jest dostępna pod adresem http://budohit.pl/webpage/regulamin.html.

 

Katowice, dnia 22 grudnia 2014 roku.